Thời gian qua, có thể nhận thấy rõ ràng rằng Đảng và Nhà nước cùng toàn dân đã cùng một lòng với tinh thần trách nhiệm cao trong góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 vì mục tiêu chung hoàn thiện Hiến pháp 1992 phù hợp với điều kiện mới tình hình mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển đất nước, vì cuộc sống dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Việc góp ý để sửa đổi Hiến pháp thể hiện tinh thần dân chủ toàn dân, lấy nhân dân là trọng tâm, lấy lợi ích của nhân dân là mục tiêu hàng đầu. Chính việc nhân dân góp ý vào sửa đổi Hiến pháp là thể hiện quyền và lợi ích cao nhất của nhân dân, nhân dân tự quyết định và xây dựng bản Hiến pháp cho toàn dân tộc. Hiến pháp là luật gốc rễ của mỗi quốc gia, trên thế giới bất kì quốc gia nào đều có luật pháp. Luật pháp giúp nhà nước quản lý và điều hành đất nước theo một trật tự thống nhất, vừa bảo vệ quyền và lợi ích của người dân, vừa ngăn chặn các hành vi xâm phạm các lợi ích chung của quốc gia, của tập thể, của từng cá nhân mỗi con người. Thật sự vai trò của luật pháp là không thể thiếu trong xã hội, là một phần tất yếu của mỗi quốc gia trong sự phát triển của quốc gia đó.
Tuổi trẻ với Pháp luật
 Nhằm khẳng định vai trò của pháp luật trong sự phát triển của đất nước, tại Điều 8, Luật Phổ biến Giáo dục Pháp Luật năm 2013 đã nêu rõ : “Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”. Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, từ ngày 4/11, cả nước đã tập trung nêu cao tinh thần chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tuyên truyền và phổ biến pháp luật được đến sâu rộng với quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao trình độ cũng như nhận thức của nhân dân về pháp luật, xây dựng xã hội trật tự, an toàn và cuộc sống bình yên. Trọng tâm là ngày 9/11 sẽ là ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, đây là minh chứng cho sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Chủ đề của Ngày Pháp luật năm 2013 là “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân được pháp luật bảo vệ, nhân dân là trọng tâm trong mọi quy định của pháp luật. Mặt khác, đây còn là sự kiện để nhân dân một lần nữa phát huy vai trò của pháp luật đối với xã hội, ngăn chặn các hành vi tiêu cực trái pháp luật, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của dân tộc, ngược lại với lợi ích của toàn dân. Tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi pháp luật trong nhân dân. 

Thế hệ trẻ thanh niên Việt Nam sẽ là lực lượng tích cực, gương mẫu trong tuyên truyền, vận động và thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật, góp phần đưa đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp. Với sự kiện đạt 90 triệu dân là sự kiện trọng đại của đất nước, niềm tự hào về những thế hệ tiếp nối của dân tộc Việt Nam, sự phát triển vững mạnh của những “con rồng cháu tiên”, nhưng một lần nữa cũng đặt ra thách thức đưa pháp luật thật sự đi vào cuộc sống để những thế hệ tương lai tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và tiếp tục phát triển với một tâm thế mới, một vị thế mới, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc trên thế giới.
Dương Gia Huy
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"