Cách đây 60 năm. Vào ngày 21/07/1954 Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương được ký kết .Đây là một Hiệp định có ý nghĩa quan trọng,  là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Đông Dương…Đồng thời, đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, song chưa trọn vẹn vì mới giải phóng được miền Bắc. Cuộc đấu tranh cách mạng vẫn phải tiếp tục để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh, rút quân đội về nước. Cùng với đó Mỹ thất bại trong âm mưu kéo dài, mở rộng, quốc tế hóa chiến tranh xâm lược Đông Dương.


Lễ kí kết Hiệp định Giơ - ne- vơ ngày 20/7/1954

Tuy nhiên, những năm qua, đặc biệt là thời gian gần đây, trên các trang mạng của các tổ chức phản động, các đối tượng phản động  như Viettan, quanlambao, danlambao…xuất hiện các luận điệu xuyên tạc về Hiệp định giơ-ne-vơ. Mà tiêu biểu nhất là luận điệu: “Cộng Sản đã làm cho đất nước phải chia đôi”. Nhưng bằng cách nhìn lịch sử khách quan và từ những người yêu nước chân chính chúng ta có thể hiểu đôi điều như sau:
Thứ nhất, các tổ chức phản động này đang muốn hạ thấp uy thế của Đảng Cộng sản Việt Nam và xuyên tạc một cách tráo trợn lịch sử rằng: Quốc Gia Việt Nam(Tiền thân của VNCH) có đóng góp to lớn cho công cuộc độc lập dân tộc. Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử, ngay cả những người có trình độ lịch sử cơ bản cũng biết rằng cái gọi là Quốc Gia Việt Nam không hề có đóng góp nào trong công cuộc kháng chiến chống Pháp ngược lại còn chỉa súng vào đồng bào mình. Những kẻ bán nước dĩ nhiên lời nói của họ chẳng có trọng lượng nhất là việc tố ngược người khác bán nước.
Thứ hai, có thể thấy Đảng và Nhân Dân ta đã đấu tranh bền gan vững chí, chịu bao hi sinh mất mát với tới được ngày ký hiệp định Giơ-Ne, đó là một thắng lợi vô cùng to lớn. Lấy một thắng lợi của Cộng Sản, của nhân dân để làm bằng chứng tố Cộng Sản bán nước, e rằng quá ngu xuẩn.
Thứ ba, vấn đề chia đôi đất nước lúc bấy giờ là vấn đề khách quan, Hiệp định Giơ-Ne không chia đôi đất nước. Bời vì, thực dân Pháp lúc đó đã thua, họ chẳng có quyền gì để đòi chia đôi cả, chia ở đây là chia vùng đóng quân, chứ không phải chia lãnh thổ. Đây là chổ rất sơ đẳng, nhưng cố tình lập lờ đánh lận con đen, điều đó chứng tỏ các bạn rân chủ ngoài xuyên tạc ra trong đầu chẳng có gì cả.
Thứ tư, lịch sử đã chỉ ra rằng: Kẻ làm cho đất nước phải chia cắt chính là Mỹ và Diệm, khi đơn phương thành lập chính phử VNCH không thông qua bầu cử và từ chối hiệp thương tổng tuyển cử.
Có thể thấy, việc  xuyên tạc, dối trá nhằm phủ định vai trò to lớn của Hiệp định Giơ-ne-ver, cũng như phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thắng lợi của nhân dân ta là âm mưu to lớn của các thế lực thù địch. Hơn ai hết, chúng hiểu rằng, muốn thực hiện được âm mưu, ý đồ của chúng thì con đường ngắn nhất là hạ uy tín của “Đảng Cộng sản”.Tuy nhiên, nếu bằng việc làm bỉ ổi, vô liêm xỉ này thì chắc chắn chúng không bao giờ chúng có thể thực hiện được mưu đồ đó.

A.C
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"