Đại đoàn kết dân tộc là một trong những chính sách, mục tiêu cần đạt được trong việc xây dựng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, phải khẳng định mục tiêu đó không dễ gì mà đạt được. “đường đến vinh quang đi qua ngàn sóng gió”, con đường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc cũng như thế, nhưng lòng tin của những khao khát tăng cường vị thế đất nước Việt Nam sẽ bùng cháy và đi đến thành công trong tương lai không xa.
Tuy nhiên, đang có một xu hướng của những phần tử cực đoan trong dân tộc Champa đòi công nhận dân tộc này là dân tộc bản địa tại Việt Nam. Đây rõ ràng là một việc làm trái với quy định của pháp luật. Nhà nước Việt Nam không hề có một khái niệm về dân tộc bản địa. Khái niệm bản địa chỉ xuất hiện khi người Pháp đô hộ đất nước Việt Nam mà thôi, còn sau khi giải phóng, hòa bình lập lại thì khái niệm đó là không còn. Hiện nay, các dân tộc Việt Nam chỉ được công nhận là dân tộc tại chỗ. Do đó, không hề có căn cứ sắc đáng cho việc yêu cầu đòi công nhân dân tộc bản địa của một bộ phận người dân tộc Champa.
Ảnh: Lễ hội của người Champa
Ở đây, chúng ta chỉ bàn luận dưới góc độ đại đoàn kết dân tộc Việt Nam để phát huy sức mạnh dân tộc trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam. Nếu công nhận một dân tộc trong đại gia đình 54 dân tộc Việt Nam là dân tộc bản địa khi những căn cứ đưa ra là không sắc đáng thì sẽ gây ra hiệu ứng như thế nào đối với những dân tộc còn lại. Liệu những cố gắng của chính quyền trong việc xây dựng một đất nước hòa hợp, độc lập và một môi trường hòa bình như hiện nay sẽ trở nên vô nghĩa không???
Ngoài ra, việc đòi công nhận lịch sử một dân tộc đi cùng với lịch sử đất nước theo quan điểm của những “chuyên gia” trong việc nghiên cứu dân tộc Champa được đăng trên RFA cũng là sự coi thường lịch sử các dân tộc khác ở Việt Nam. Nên nhớ, Việt Nam có 54 dân tộc, và 54 dân tộc đó đều có nền văn hóa riêng. Việc phát triển hài hòa nền văn hóa các dân tộc đã được Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng, chúng ta luôn xây dựng một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Mỗi nền văn hóa của một bộ phận dân tộc của gia đình Việt Nam luôn được tôn trọng, giữ vững và phát huy.
Do đó, là một công dân Việt Nam, cho dù bạn là một người dân tộc nào đi chăng nữa, cũng hãy bỏ qua đi những rào cản về nhận thức, bỏ đi tư duy dân tộc hẹp hòi hay dân tộc cực đoan,  không ai ngăn cản bạn phát triển. Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc sẽ là điều kiện giúp cho những dân tộc còn có khó khăn có cơ hội phát triển mình, có cơ hội thay đổi mình. Thay vì có những suy nghĩ tiêu cực hãy học tập và rèn luyện để đưa dân tộc minh phát triển hơn. Việc nghe theo những luận điệu của những kẻ “lợi ích” sẽ không thể giúp cho các bạn phát triển chính mình được đâu./

Niềm Tin
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"