Đảng cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền và lảnh đạo đất nước trong giai đoạn hiện nay. Đảng đã trải qua 85 năm trưởng thành và phát triển, trên chặng đường đó, Đảng đã vượt qua không ít thách thức và đã đạt được nhiều thành tích mang tính vượt bậc và có ý nghĩa cao. Trong đó nổi bật là hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, đánh đuổi giặc ngoại xâm.
Để cũng cố tổ chức và kiện toàn hơn nữa bộ máy, Đảng đã định kì tổ chức các kì đại hội nhằm lựa chọn ra những con người có đủ đức, đủ tài chèo lái con thuyền Việt Nam. Đến nay, Đảng đã triển khai được 12 kì đại hội, góp phần rất lớn trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo cũng như sức chiến đấu của Đảng trước những phong ba, bão táp của thời đại.
Ảnh: Kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Nguồn Internet
1. Đại biểu tham dự các kì đại hội Đảng
Tại kì đại hội thứ nhất, diễn ra từ ngày 27-31/3/1935 tại Ma Cao, có 13 đại biểu tham dự, do đồng chí Hà Huy Tập chủ trì.
Đến đại hội II, diễn ra từ ngày 11-19/2/1951 tại xã Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang đã có 158 đại biểu chính thức thay mặt cho 73 vạn đảng viên.
Đại hội III diễn ra từ ngày 5-10/9/1960 tại Hà Nội có 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho hơn 50 vạn đảng viên trong cả nước.
Đại hội IV diễn ra từ ngày 14-20/12/1976 tại Hà Nội có 1008 đại biểu thay mặt cho hơn 1.5 triệu đảng viên trong cả nước.
Đại Hội V diễn ra từ ngày 27-31/3/1982 tại Hà Nội. Dự Đai hội có 1033 đại biểu thay mặt cho hơn 1.7 triệu đảng viên hoạt động trong 35.146 đảng bộ cơ sở.
Đại Hội VI diễn ra từ ngày 15-18/12/1986 tại Hà Nội. Có 1129 đc tham dự, thay mặt cho gần 1.9 triệu Đảng viên cả nước.
Đại Hội VII diễn ra từ ngày 24-27/6/1991 tại Hà Nội. Dự đại hội có 1176 đại biểu thay mặt cho trên 2 triệu đảng viên trong cả nước.
Đại Hội VIII diễn ra từ ngày 28/6-1/7/1996 tại Hà Nội. Dự Đh có 1198 đại biểu thay mặt cho 2.130.000 đảng viên trong cả nước.
Đại Hội IX diễn ra từ ngày19-22/4/2001 tại Hà Nội. Dự ĐH có 1168 đại biểu thay mặt cho 2.479.719 đảng viên trong cả nước.
Đại Hội X diễn ra từ ngày 18-25/4/2006 tại Hà Nội. Dự ĐH có 1176 đại biểu thay mặt cho 3.1 triệu đảng viên trong cả nước.
Đại hội XI khai mạc ngày 12/01/2011 tại Hà Nội và bế mạc vào ngày 19/01/2011 có tổng số đại biểu tham dự là 1.377 đại biểu, thay mặt cho hơn 3,6 triệu đảng viên trong cả nước
Đại hội XII khai mạc ngày 20/01/2016 tại Hà Nội và bế mạc ngày 28/11/2016 có tổng số đại biểu tham dự là hơn 1500 đại biểu, thay mặt cho hơn 4,5 triệu đảng viên trong cả nước
Như vậy, qua các kì đại hội, có thể thấy được sự lớn mạnh về mặt tổ chức, con người của Đảng. Đến nay, số lượng đảng viên Đảng cộng sản đã tăng lên rất nhiều, điều đó minh chứng cho sức lan tỏa của Đảng hiện nay. Mặt khác, số lượng đại biểu tăng lên cho thấy được rằng, người dân sẽ có nhiều kênh để phản ánh các vấn đề xã hội tới những người có chức năng nhiệm vụ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
2. Phương hướng, nhiệm vụ qua từng kì đại hội
Đại hội I: Hình thành bộ khung tổ chức và đi vào hoạt động trên thực tiễn.
Đại hội II: Hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển dân chủ nhân dân, tiến tới CNXH; chính cương nêu ra nhiệm vụ của CMVN là đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập thống nhất, xóa bỏ tàn tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng, phát triển chế dộ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho CNXH
Đại hội III: “Nhiệm vụ và đường lối của Đảng trong giai đoạn mới” đó là đẩy mạnh CM XHCN ở miền Bắc và tiến hành CM Dân tộc dân chủ nhân dân (DTDCND) ở miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước. Miền Bắc quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng VN và đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà. Miền Nam giữ vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thực hiện hòa bình, thống nhất nước nhà, hoàn thành CMDTDCND trong cả nước
Đại hội IV xác định nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động; tiến hành dồng thời 3 cuộc CM: cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học-kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa, trong đó cách mạng khoa học – kỹ thuật là then chốt; đẩy mạnh CNH XHCN là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ; xây dựng chế độ làm chủ tập thể XHCN, xây dựng nền sản xuất lớn XHCN, xây dựng nền văn hóa mới, xây dựng con người mới XHCN; xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu; không ngừng đề cao cảnh giác, thường xuyên củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội; xây dựng thành công Tổ quốc VN hòa bình, độc lập, thống nhất và CNXH; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH. Trong đó chú trọng phát triển công nghiệp nặng.
Đại hội V xác định nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng lúc này là tiếp tục nâng cao tính giai cấp công nhân, tính tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cho Đảng luôn giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, một Đảng thật sự trong sạch, có sức chiến đấu cao, gắn bó chặt chẽ với quần chúng. ĐH V đã có những bước tìm tòi bước đi trên con đường quá độ lên CNXH, trước hết là về mặt kinh tế.
Đại hôi VI xác định thêm trong việc phát triển kinh tế, đó là bố trí lại cơ cấu sản xuất, điều chỉnh cơ cấu đầu tư; xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất XHCN; sử dụng và cải tạo đúng đắn các thành phần kinh tế (coi kinh tế có nhiều thành phần là đặc trưng của thời kỳ quá độ); đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, dứt khoát xóa bỏ cơchế quản lý tập trung, quan liêu, bao cấp, chuyển sang cơ chế kế hoạch hóa theo phương hướng hạch toán kinh doanh XHCN; phát huy động lực của khoa học kỹ thuật; mở rộng và nâng cao hiệu quả của kinh tế đối ngoại. ĐH đưa ra thực hiện khẩu hiệu: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
Đại hội VII chỉ ra 6 đặc trưng của CNXH: một là XH XHCN là XH do nhân dân lao động làm chủ; hai là có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu; ba là có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; bốn là con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công; làm theo năng lực, hưởng theo lao động; có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân; năm là các dân tộc trong nước cùng bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; sáu là có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới.
Trong cương lĩnh vạch ra 7 phương hướng cơ bản chỉ đạo quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: một là xây dựng NN XHCN, NN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; hai là phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hóa đất nước theo hướng hiện đại, phát triển một nền nông nghiệp toàn diện; ba là thiết lập quan hệ sản xuất từ thấp đến cao, đa dạng về hình thức sở hữu và phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất; bốn là tiến hành CM XHCN trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa; năm là thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc; sáu là xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược của CMVN; bảy là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Đại hội VIII xác định mục tiêu, nhiệm vụ cũng như phương hướng là phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020; xây dựng nền kinh tế mở; lấy việc phát huy con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững; xác định khoa học - công nghệ là động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Đại hội IX là đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi Việt Nam đang trên đà hội nhập, đại hội xác định 4 bài học kinh nghiệm từ ĐH VI-VIII: một là trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; hai là đổi mới phải dựa vào nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, phù hợp với thực tiễn và luôn sáng tạo; ba là đổi mới phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; bốn là đường lối đổi mới của Đảng là nhân tố quyết đinh thành công của sự nghiệp đổi mới. ĐH xác định mục tiêu chung của CMVN là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, XH công bằng, dân chủ, văn minh. ĐH xác định nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp trong bối cảnh mới hiện nay là thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH theo định hướng XHCN, khắc phục tình trạng nghèo, kém phát triển, thực hiện công bằng XH, chống áp bức, bất công; đấu tranh ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng và hành động tiêu cực, sai trái; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xâ dựng, bảo vệ Tổ quốc. ĐH xác định động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cở sở liên minh giữ công nhân với nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế của toàn xã hội.
ĐH xác định đường lối kinh tế là đưa nước ta trở thành nước công nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng XHCN.
ĐH xác định kinh tế nhiều thành phần ở nước ta gồm (6 thành phần): kinh tế NN, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể-tiểu chủ, kinh tế Tư bản tư nhân, kinh tế Tư bản Nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (mới bổ sung tại ĐH này).
Đến đại hội X, đã xác định tiếp tục hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng XHCN, đẩy mạnh CNH-HĐH gắn với nền kinh tế tri thức; giải quyết các vấn đề XH, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy dân chủ với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng có nhiệm vụ nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc, để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu và yếu kém, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010), tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó, Đại hội quyết định việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991; xác định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020); đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2011 - 2015).
Đến đại hội XII, đây là đại hội có ý nghĩa rất trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại". Đại hội XII của Đảng là đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
3. DANH SÁCH CÁC TỔNG BÍ THƯ ĐCSVN
1- Trần Phú: được bầu làm TBT vào tháng 10/1930.
2- Lê Hồng Phong: bầu tại ĐH I.
3- Hà Huy Tập: 10/1936.
4- Nguyễn Văn Cừ: 3/1938.
5- Trường Chinh: 11/1940,  chính thức tại HN trung ương VIII (5/1941) ĐH II
6- Lê Duẩn: ĐH III (9/1960, ĐH IV (12/1976, ĐH V (3/1982), (14/7/1986: qua đời)
7- Nguyễn Văn Linh: ĐH VI (12/1986).
8- Đỗ Mười: ĐH VII (6/1991), ĐH VIII (6/1996).
9- Lê Khả Phiêu: tại HN TƯ lần thứ IV (12/1997)
10- Nông Đức Mạnh: ĐH IX (4/2001), ĐH X (4/2006).
11- Nguyễn Phú Trọng: ĐH XI (01/2011) ,ĐH XII (1/2016)
KẾT LUẬN:
Qua các kì đại hội, Đảng đang tự hoàn thiện mình tốt hơn, mặt khác đương đầu tốt hơn với những phong ba của thời kì hội nhập quốc tế. Theo từng thời kì, từng nhiệm vụ của đất nước đảng đã vạch rõ trong cương lĩnh hoạt động của mình, xem đó là kim chỉ nam cho việc ban hành các chính sách, các văn bản pháp luật. Đống thời, sự chặt chẽ, lớn mạnh của Đảng về mặt tổ chức sẽ tiếp tục là điểm nhấn đối với sự bền vững của đất nước.
Lịch sử Đảng đã từng ghi nhận nhiều đồng chí nắm cương vị đứng đầu Đảng trong hai nhiệm kì liên tiếp, đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Do vậy, việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trong tiếp tục được giao nhiệm vụ chèo lái con thuyền Việt Nam sẽ là một thử thách với chính ông nhưng cũng là một điều kiện để Việt Nam có thể bứt phá mà vẫn giữ được bản sắc, giữ được thể chế chính trị mà chính lịch sử đã lựa chọn, Hơn nữa là giữ vững hòa bình, ổn định cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam.
Tổ chức các kì đại hội là một dịp để người dân hiểu hơn trách nhiệm của Đảng, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với đất nước.
Tái bút: Bài viết được hình thành trên cơ sở những thống kê từ dữ liệu có thật trong văn kiện, cũng như tham khảo các bài viết trên mạng Internet. Rất mong được độc giả đóng góp ý kiến.
Niềm Tin


Sự nhộn nhịp trong đưa tin về Đại hội đã được giới “dân chủ cuội” khai thác một cách triệt để. Có thể nói đây là một “vựa mùa” để lớp người “dân chủ” có thể nói ngả, nói nghiêng thoải mái trên các “diễn đàn”  mà không phải lăn tăn suy nghĩ. Tự do ngôn luận ở Việt Nam đã tạo điều kiện cho mọi người bình luận về việc lựa cho nhân sự, hay xung quanh các vấn đề đại hội.
Sau khi bế mạc một kì đại hội thành công và đảm bảo an ninh trật tự, cũng là lúc “vự mùa” chống phá của các thánh “dân chủ” kết thúc. Tiếp theo, chúng sẽ có những hoạt động như thế nào? Sẽ tiếp tục Vin vào các sự kiện gì?
Ảnh: Tương lai Việt Nam - Tương lai của sự dấn thân
Theo cá nhân tôi suy luận có các hướng sau:
Thứ nhất, tiếp tục lợi dụng các sự kiện chính trị trong nước, sự điều hành của nhân sự đại hội mới. Đặc biệt khoét sâu những “tiêu cực” trong xã hội, những việc làm sai của một cá nhân, của một địa phương để quy chụp lỗi hệ thống. Bên cạnh đó, sau đại hội, dự báo sẽ có nhiều đoàn khách là các nguyên thủ quốc gia khác đến thăm và chúc mừng cũng như việc những người mới trên cương vị lãnh đạo đất nước sẽ thực hiện các chuyến thăm nhằm thắt chặt mối quan hệ bang giao với các quốc gia trên thế giới. “Rận chủ” sẽ tiếp tục “làm mình, làm mẫy” ở nơi hải ngoại, sẽ tiếp tục kêu gọi tụ tập, chống đối các chuyến thăm và….chụp ảnh, tung lên mạng, thực hiện bài tuyên truyền phản cách mạng.
Thứ hai, như những năm trước đây, ngày 17/2, ngày bảo vệ biên giới phía Bắc trước sự ngang ngược của Trung Quốc; ngày 14/3, ngày hải chiến Trường Sa, cùng với sự bành trướng, tranh chấp với Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, “dân chủ cuội” trong nước sẽ tiếp tục tổ chức các đợt “diễu hành”, “biểu tình”  nhằm thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước và xem đó là “chính nghĩa”, “công lý”. Bên ngoài, lớp chóp bu ngoại bang còn tổ chức thêm ngày 30/4, ngày Việt Nam giải phóng để kỉ niệm ngày “quốc hận” cho chính quyền tay sai Việt Nam công hòa. Qua đó lại tiếp tục ca khác “hòa hợp dân tộc”.
Thứ ba là xét trên tình hình thực tế, khi TPP chuẩn bị được thông qua tới đây, “dân chủ cuội” trong nước sẽ lại giấy lên phong trào về “công đoàn độc lập”, bảo vệ công nhân này nọ, đông thời, thông đồng với các chính giới có con mắt không thiện cảm với Việt Nam để tổ chức các phiên điều trần, gây áp lực cho chính quyền Việt Nam.
Có thể nói, trên phương diện hòa bình, ổn định cho dân tộc, cho đất nước, lớp “dân chủ cuội” chính là những cái gai cần phải bỏ đi, những vết nhơ cần tẩy sạch. Do vậy, người dân Việt Nam chân chính hãy nên là những người có ích, bảo vệ cho cuộc sống hiện tại của mình và xa hơn là tương lai con cái của mình. Hãy đập tan những âm mưu “kiếm ăn” của “dân chủ cuội” trên xương máu của tổ tiên chúng ta.

Niềm Tin
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"