Vừa qua, trên trang mạng xã hội của “Thanhniên Công giáo” đã đăng tải bức ảnh với nội dung xuyên tạc và biểu thị sự vu cáo Nhà nước VN không tôn trọng tự do tôn giáo và đầy hàm ý với những hành động cản trở hoạt động tự do tôn giáo của nhân dân. Phải khẳng định rằng, đó chính là những lời lẽ,với những nội dung phủ nhận hoàn toàn thực tế cũng như chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Thực tế đã chỉ ra rằng, Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng và đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, luôn quan tâm và tạo điều kiện để nhân dân được quyền thực hiện nhu cầu tôn giáo của mình. Điều đó được thể hiện rõ trong các bản Hiến pháp của đất nước xuyên suốt các thời kì từ khi Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa (VNDCCH) ra đời cho đến nay.
Ngay sau khi giành được chính quyền năm 1945, Nước VNDCCH ra đời, trong bản Hiến pháp đầu tiên của một nước Cộng hòa non trẻ đã khẳng định: “Tất cả quyền binh trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái, trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo” (tại Điều 1, Chương 1); hay: “Công dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng” (tại Điều 10, Chương 2).
Đến bản Hiến pháp năm 1959, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được tái khẳng định và cụ thể hóa, tại Điều 26 quy định: “Công dân nước VNDCCH có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào”.
Hiến pháp 1992 bản Hiến pháp ra đời sau khi Đảng ta bắt tay vào công cuộc đổi mới (Đại hội VI, năm 1986), tại Điều 70, Chương V hiến định: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”.
tôn giáo
Ảnh: Luận điệu xuyên tạc, đánh lạc nhận thức về tự do tôn giáo của trang “Thanh niên Công giáo” (Nguồn: Facebook)
Đến bản Hiến pháp 2013, tiếp tục khng định quyền con người là quyền tự nhiên, Nhà nước phải thừa nhận, tôn trọng và cam kết bảo đảm, bảo vệ quyền con người đúng như những công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trong khi đó, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được trình bày mở rộng hơn, với các chế định toàn diện và sâu sắc theo hướng ngày càng hoàn thiện, dân chủ, tôn trọng, tạo điều kiện tốt nhất cho tín đồ các tôn giáo và tổ chức tôn giáo hoạt động một cách lành mạnh và công bằng nhất.
Tại Điều 24, Chương II quy định:
1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.
Như vậy, qua đó để cho chúng ta khẳng định rằng luận điệu mà trang “Thanh niên công giáo” đăng tải trên mạng xã hội là thông tin hoàn toàn vu cáo, xuyên tạc và bịa đặt về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Rõ ràng những kẻ đó đã cố tình phủ nhận hoàn toàn những quan điểm, chủ trương của Nhà nước ta đối với hoạt động tôn giáo của nhân dân qua từng thời kì của đất nước. Đó là những luận điệu phi luật pháp, phi thực tế của trang “thanh niên công giáo” nhằm mục đích tiêm nhiễm những luận điệu mang tính thù địch với đất nước trong giai đoạn hiện nay trong vấn đề lợi dụng tôn giáo để phục vụ mục đích của mình.
Thực tiễn thời gian qua cho chúng ta thấy được rằng, bên cạnh những việc làm tốt đời đẹp đạo của đại bộ phận đồng bào giáo dân Công giáo thì ở một số nơi vẫn nổi lên một số con quỷ lợi dụng và trà trộn vào đồng bào giáo dân để lừa phỉnh và kích động đồng bào Công giáo gây ra những vụ gây rối trật tự, công khai chống người thi hành công vụ gây mất ổn định cho xã hội, vi phạm pháp luật nghiêm trọng và đi ngược lại với lợi ích chung của đất nước và dân tộc.
Trong giai đoạn hiện nay, cộng đồng Công giáo VN đã và đang trở thành mục tiêu của những kẻ chống đối bên ngoài lợi dụng để hoạt động chống phá VN. Nếu nhận thức về pháp luật cũng như quan điểm, chủ trương của Nhà nước ta trong đồng bào giáo dân còn thấp sẽ dễ dàng để những kẻ chống đối lợi dụng nhằm khoét sâu mâu thuẫn và hình thành thái độ chống đối với đất nước trong giai đoạn hiện nay. Do đó, việc đưa ra những luận điệu sai trái đó của trang “Thanh niên Công giáo” cần được nhân dân nói chung và đồng bào Công giáo nói riêng phản bác và đập tan để bảo đảm vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  Thông qua đó, cùng nhau chung tay xây dựng đất nước và làm thất bại những âm mưu đen tối của những kẻ xấu bên ngoài lợi dụng tôn giáo để chống phá Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Hiểu Minh
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"