Tổ chức khủng bố Việt Tân lại xuyên tạc
Gần đây, với sự kiện giải phóng mặt bằng tại khu đất “vườn rau Lộc Hưng” tọa lạc ở phường 6, quận Tân Bình, với diện tích 4,8 ha, đã được phê duyệt là dự án xây dựng khu trường học công lập đạt chuẩn quốc gia do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình làm chủ đầu tư, Việt tân có đăng tải bài viết tuyên truyền rằng: "Nhiều năm qua nhà quyền Việt Nam luôn tuyên truyền trên khắp mọi phương tiện truyền thông rằng: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân chính là thể hiện tư tưởng “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải vậy". Vậy sự thật là gì? Tại sao Việt Tân lại cố tình xuyên tạc điều đó? Chúng ta cùng ngược dòng lịch sử để làm rõ.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt quốc dân đồng bào đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Sau bao nhiêu năm trời chìm đắm trong màn đêm tăm tối, dưới gông cùm nô lệ, dưới sạ lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Bác Hồ, dân tộc Việt Nam đã đồng sức đồng lòng đứng lên đánh đuổi kẻ thù, giành lấy độc lập, tự do, xây dựng một nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ đây mở ra một trang mới trong lịch sử hào hùng và vĩ đại của dân tộc. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước do nhân dân cử ra, tổ chức trên bộ máy Nhà nước cũng như toàn bộ hệ thống chính trị. Quan điểm xây dựng Nhà nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh không những thừa kế mà còn phát triển học thuyết Mác - Lênin về Nhà nước cách mạng. Trong tác phẩm Thưởng thức chính trị viết năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ... Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy Thế là dân chủ.” Đó là điểm khác nhau về bản chất giữa Nhà nước dân chủ nhân dân với các nhà nước của giai cấp bóc lột trong lịch sử. Đó là sự khác biệt giữa Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà với các Nhà nước khác trong lịch sử nước ta.
Tại sao có thể nói Nhà nước ta là Nhà nước của dân? Trong Nhà nước của dân thì dân là chủ, người dân được hưởng mọi quyền dân chủ, nghĩa là có quyền làm bất cứ việc gì mà pháp luật không cấm và có nghĩa vụ tuân theo pháp luật. Nhà nước của dân phải bằng mọi nỗ lực, hình thành được các thiết chế dân chủ để thực thi quyền làm chủ của người dân. Cũng với ý nghĩa đó, các vị đại diện của dân, do dân cử ra, chỉ là thừa uỷ quyền của dân, chỉ là “công bộc” của dân. Minh chứng rõ ràng nhất, việc nước ta trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc với số phiếu tín nhiệm cao đã khẳng định đanh thép Nhà nước Việt Nam đã tạo điều kiện để nhân dân được hưởng những quyền lợi chính đáng ghi nhận trong Hiến pháp, các quy định của pháp luật và luật pháp quốc tế; khẳng định Nhà nước ta là Nhà nước thực sự của quảng đại quần chúng nhân dân, được ghi nhận không chỉ bởi nhân dân trong nước mà còn cả từ cộng đồng quốc tế.
Tại sao có thể khẳng định Nhà nước ta là Nhà nước của dân? Đó là vì, Nhà nước ta do dân lựa chọn, bầu ra những đại biểu của mình. Nhà nước ta do dân ủng hộ, giúp đỡ đóng thuế để Nhà nước chi tiêu, hoạt động; Nhà nước ta lại do dân phê bình, xây dựng, giúp đỡ. Tất cả các cơ quan Nhà nước phải dựa vào nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát của nhân dân. Quan điểm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” luôn được quán triệt trong từng quyết định, từng chương trình hành động, từng kế hoạch phát triển, xuyên suốt chặng đường phát triển kinh tế xã hội đất nước theo sự điều hành của Nhà nước.
Tại sao nói Nhà nước ta là Nhà nước vì dân? Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ có một Nhà nước thực sự của dân, do dân tổ chức, xây dựng và kiểm soát trên thực tế mới có thể là Nhà nước vì dân được. Nhà nước ta phục vụ lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, không có đặc quyền đặc lợi, thực sự trong sạch, cần kiệm liêm chính. Người yêu cầu:“ Việc gì lợi ích cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, ta phải hết sức tránh”. “Cán bộ Nhà nước phải là đầy tớ của nhân dân, đồng thời là người lãnh đạo hướng dẫn nhân dân. Đầy tớ thì phải trung thành, tận tuỵ, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ. Người lãnh đạo phải trí tuệ hơn người, minh mẫn, sáng suốt, nhìn xa trông rộng, gần gũi nhân dân, trọng dụng hiền tài. Như vậy, để làm người thay mặt dân phải gồm đủ cả đức và tài, phải vừa hiền lại vừa minh.” Thực vậy, Nhà nước ta luôn lắng nghe những ý kiến và nguyện vọng của nhân dân. Mỗi cuộc họp Quốc hội đều phản ánh chân thực những kiến nghị của nhân dân đến những vấn đề của đất nước, từ đó đề ra những phương hướng giải quyết. Đây thực sự là sự khác biệt lớn so với những chế độ Nhà nước từng tồn tại trong lịch sử nước ta, thực sự là Nhà nước vì dân, phục vụ nhân dân.

Mac Huy
| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"